Dziś jest środa 21 kwietnia 2021, imieniny: Feliksa i Anzelma

Dobiega końca realizacja projektu pilotażowego pn. "Schematom STOP!..."

dodano: 2015-02-23 21:43:36

Powiat słupski jako jeden z 39 w Polsce od stycznia 2014 r. uczestniczy w pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Jego celem jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej.

Liderem projektu w naszym powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast partnerami Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz ośrodki pomocy społecznej gmin: Damnica, Główczyce, Kępice, Ustka, Słupsk, Smołdzino. W ramach projektu współpracowały ze sobą dwie grupy przedstawicieli instytucji biorących udział w projekcie – Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę i Mobilna Grupa Interdyscyplinarna. Pierwszy zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele kadry kierowniczej lidera i partnerów zajmował się zagadnieniem interdyscyplinarnej współpracy, natomiast druga grupa składająca się z pracowników socjalnych, doradcy zawodowego, psychologa miała za zadanie wypracowywanie nowych instrumentów aktywizacji zawodowej, rodzinnej i integracji społecznej. Formy współpracy oraz nowe instrumenty pracy testowane były na 10 rodzinach wielodzietnych zakwalifikowanych do pilotażu. Wypracowane rekomendacje, opinie, uwagi wykorzystane będą przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy pracach nad nowelizacją przepisów oraz tworzeniem wytycznych do wydatkowania środków na integrację społeczną w nowym okresie programowania.

Obecnie projekt jest już na finiszu. Zakończyły się bowiem działania kierowane do rodzin, natomiast w fazie opracowywania są materiały podsumowujące efekty, które udało się osiągnąć w wyniku realizacji opracowanych na początku pilotażu dwóch obszernych dokumentów – Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej. Pilotaż zakładał zastosowanie kontraktu rodzinnego jako narzędzia pracy z całą rodziną wielodzietną zagrożoną wykluczeniem społecznym, co było niewątpliwą wartością projektu. Kontrakty wypracowywane były przez rodziny wspólnie z ich opiekunem. Wszyscy członkowie rodziny mieli możliwość wpływu na kształt zapisów i wybór form wsparcia do nich kierowanych.

W ramach wsparcia rodziny mogły skorzystać z usług skatalogowanych w modułach: zatrudnieniowym, społecznym i integracyjnym, rodzinnym oraz sport i kultura. To oznaczało, że poza standardowymi formami wsparcia takimi jak: doradztwo zawodowe, psychologiczne, kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji, warsztaty rozwoju osobistego i autoprezentacji, szkoła rodzica, terapia systemowa, poradnictwo z zakresu świadomego planowania rodziny i profilaktyki zdrowotnej rodzina mogła skorzystać z różnorodnych form wsparcia kierowanych do wszystkich jej członków. Były to: rodzinny warsztat z zakresu korzystania z komputera, rodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy, festyn dla rodzin i otoczenia, jednodniowe wyjazdy: do Szymbarku i Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni, tygodniowy wyjazd do Zakopanego, rodzinne wyjazdy do kina, na basen i do teatru. Dla dzieci natomiast sfinansowano szereg działań podnoszących ich kompetencje społeczne i wyrównujących braki edukacyjne – były to korepetycje indywidualne dostosowane do potrzeb dzieci w wieku szkolnym, zajęcia logopedyczne, korekcyjne i asymetryczne, a także kolonie letnie oraz zabawa mikołajkowa. W ramach projektu możliwy okazał się również zakup pomocy dydaktycznych dla uzupełnienia wiedzy przekazywanej podczas zajęć, a także w przypadku istnienia problemów zdrowotnych członków rodziny zakup materiałów do remontu mieszkań, dzięki którym poprawił się ich standard zdrowotny. Warunkiem wsparcia w formie materiałów budowlanych było samodzielne ich wykorzystanie, co nie było żadnym problemem dla wytypowanych rodzin.

Istotnym elementem projektu była intensywna praca z rodzinami. Każda z nich miała swojego opiekuna – członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, który bezpośrednio z nią rozwiązywał bieżące problemy i monitorował realizację kontraktu rodzinnego. Kompleksowość oferowanego wsparcia, a także duża ilość czasu poświęcona na pracę z rodziną przyczyniły się do osiągnięcia wymiernych efektów. Dziewięć rodzin zrealizowało ustalenia kontraktów, dzięki czemu u poszczególnych ich członków wzrosły kompetencje społeczne, motywacja, chęć do zmiany, poprawiły się relacje rodzinne, wyrównane zostały braki edukacyjne. Wszystkie dorosłe osoby bezrobotne zdobyły nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, dzięki czemu 4 z nich mogły podjąć zatrudnienie.

Praca członków Powiatowego Zespołu Koordynującego, Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, realizacja obu programów oraz kontraktów rodzinnych przyczyniły się do poprawy wzajemnych oddziaływań pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz instytucjami rynku pracy. Dzięki cyklicznym spotkaniom możliwa była stała wymiana informacji, doświadczeń, wypracowanie nowych form oraz modeli współpracy, które w przyszłości będą również wykorzystywane i rekomendowane dla innych instytucji nieuczestniczących w pilotażu.