Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Uwaga studenci - ruszył program "Aktywny samorząd"

dodano: 2014-03-13 10:01:18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2014 po raz drugi będzie udzielać dofinansowań ze środków PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w dwóch terminach:

od dnia 10  marca do dnia 30 marca 2014 roku oraz od 1 września do dnia 30 września 2014 roku

Kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem), dla osób zamieszkałych w powiecie słupskim, wynosi w przypadku :

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony –  o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

W ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” obowiązują również następujące warunki dopuszczalności pomocy:

 1. Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów / półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
 2. STUDENT- kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 3. STUDENT II– kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 4. pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

 1. naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
 2. naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 3. naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 4. przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 5. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 6. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),
 7. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów / półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Ponadto:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, wynikajacy z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu.

 

 

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Dokumenty do pobrania:

1) druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (plik doc, rozmiar 267 KB)

2) załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o wysokości dochodów (plik doc, rozmiar 36KB)

3) załącznik nr 2 do wniosku  – druk zaświadczenia do wypełnienia przez szkołę/uczelnię(plik doc, rozmiar 48 KB)

4) załącznik nr 3 do wniosku  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc, rozmiar 32 KB)

Ponadto na stronie www.pfron.org.plmożna zapoznać się z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi realizacji programu, są to:

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ;

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.