Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Informacje ogólne, wnioski o dofinansowanie

dodano: 2014-04-07 15:10:34

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 r.
w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Słupsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 począwszy od dnia 01.04.2014 r. do 30.08.2014 r.

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –
KIERUNKI 2014

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • do 5.000 zł - udział własny  - 15%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
 1. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • do 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 •  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • dla osoby niewidomej – do 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie do 20.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku –  do 10.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –  do 5.000 zł,
 • udział własny - 10 %,
 • okres karencji  - 3 lata,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • dla osoby głuchoniewidomej – do 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku do 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
 • udział własny - 0%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – do 7.000 zł (przy opinii eksperta – do 20.000 zł) - udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
 • o niepełnosprawności – do 2.000 zł,
 • udział własny - 0%.
 1. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości. Po amputacji w zakresie:
 • ręki – do 9.000 zł,
 • przedramienia – do 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - do 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – do 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – do 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – do 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
 • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną - udział własny 15 %.

Materiały dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”:

Program Aktywny Samorząd

Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2014

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Do pobrania:

- wkładka do wniosku obszar A zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (plik DOC, rozmiar: 84 KB)

- wkładka do wniosku obszar A zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B (plik DOC, rozmiar: 76 KB)

- wkładka do wniosku obszar B zadanie nr 1 i 2 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także szkoleń (plik DOC, rozmiar: 80 KB)

- wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik DOC, rozmiar 72 KB)

- wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik DOC, rozmiar: 80 KB)

- wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (plik DOC, rozmiar: 76 KB)

- wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 4 - pomoc w utzrymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (plik DOC, rozmiar: 84 KB)

- wkładka do wniosku obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (plik DOC, rozmiar: 76 KB)

- wniosek opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (plik DOC, rozmiar 268 KB)

- wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej nieubezwłasnowolnionej (plik DOC, rozmiar: 276 KB)

- załacznik nr 2a do wniosku - zaświadczenie lekraskie (obszar B zadanie nr 1 i obszar C zadanie nr 1 (plik DOC, rozmiar: 60 KB)

- załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach (plik DOC, rozmiar: 36 KB)

- załącznik nr 2b do wniosku - zaświadczenie od okulisty - obszar B, zadanie nr 1 (plik DOC, rozmiar: 32 KB)

- załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik DOC, rozmiar 32 KB)