Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Informacje ogólne, wnioski o dofinansowanie

dodano: 2016-02-24 11:49:35

Najważniejsze informacje dotyczące przyjmowania wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku

 1. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w roku 2015 następuje:
 • na II semestr 2014/2015 (drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015) w okresie od 16 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r,
 • na I semestr 2015/2016 (pierwsze półrocze roku szkolnego 2015/2016) w okresie od 1 września do 10 października 2015 roku.
 1. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza  20 - pokój nr 4.
 2. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 3. W ramach Modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów.
 1. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
 2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,  może być zwiększony o:
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
 1. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w Module II – w zakresie kosztów czesnego:
 • 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 •  65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek studiów – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego  i kolejnych kierunków).
 1. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
 • każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie
  w ramach dwudziestu semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON „STUDENT” i „STUDENT II”,
 • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy niż dwadzieścia mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 • wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
 1. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie  przewodu doktorskiego.
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca pomocy w ramach Modułu II posiada czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie trwania danego półrocza objętego dofinansowaniem, zobowiązany jest przedłożyć kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie później niż łącznie z dokumentami rozliczającymi dofinansowanie  przyznane na dane półrocze.
 3. Jeżeli z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będzie wynikać, iż student nie spełnia warunku uczestnictwa w programie dotyczącego stopnia niepełnosprawności (przestał być osobą niepełnosprawną w sensie prawnym lub posiada orzeczony lekki stopień niepełnosprawności) wysokość dofinansowania, dotyczącego opłat za naukę, obniża się proporcjonalnie do liczby dni, w których Wnioskodawcy pomocy nie spełniał tego warunku.
 4.  W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o refundację opłat za naukę, a rozpoczynając semestr nauki nie był osobą niepełnosprawną lub posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (nie spełniał warunków uczestnictwa w programie) – wysokość dofinansowania opłat za naukę obniża się proporcjonalnie do liczby dni, w których Wnioskodawca pomocy nie spełniał warunków uczestnictwa w programie.

Do pobrania:

1. druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (plik doc, rozmiar 272 KB)

2. załącznik nr 1 do wniosku- oświadczenie o wysokości dochodów (plik doc, rozmiar 36 KB)

3. załącznik nr 2 do wniosku- druk zaświadczenia do wypełnienia przez szkołę/ uczelnię (plik doc, rozmiar 48 KB)

4. załącznik nr 3 do wniosku- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc, rozmiar 30 KB)