Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Informacje ogólne, wnioski o dofinansowanie

dodano: 2016-03-14 07:58:05

Najważniejsze informacje dotyczące przyjmowania wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku

1. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w roku 2016 następuje:

 • od dnia 14 marca 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku -
  dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016
 • od dnia 1 września do 10 października 2016 roku - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

2. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku, ul. Sienkiewicza  20 - pokój nr 4.

3. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

4. W ramach Modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do  4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego
  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

5. W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

6. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,może być zwiększony o:

 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

7. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w Module II – w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału właśnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

8. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

 • każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach dwudziestu semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON „STUDENT”
  i „STUDENT II”, z uwzglednieniem punktu następnego,
 • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy niż dwadzieścia mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 • decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego, należy do kompetencji realizatora programu,
  z zastrzeżeniem punktu następngeo,
 • wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje
  z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

9. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie  przewodu doktorskiego.

Do pobrania:

1. druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (plik pdf., rozmiar 552 KB)

2. załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodów (plik pdf., rozmiar 251 KB)

3. załącznik nr 2 do wniosku - druk zaświadczenia do wypełnienia przez szkołę/uczelnię (plik pdf., rozmiar 347 KB)

4. załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf., rozmiar 323 KB)

Więcej informacji na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html