Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Uwaga przyjmowane są wnioski w ramach Modułu I programu "Aktywny Samorząd"

dodano: 2016-06-13 11:19:46

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Termin składania wniosków od 10 czerwca 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku.

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresaci:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
   o niepełnosprawności,

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  dysfunkcja narządu ruchu.

Przez dysfunkcję narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

Przez oprzyrządowaniu samochodu – należy rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;

Formy pomocy:

- dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi

 1. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Formy pomocy:

- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności:

 • Kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
 • W przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: zakwaterowania, wyżywienia
  w okresie trwania kursu oraz dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu)

Maksymalna kwota dofinansowania – 2.100 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Częstotliwość udzielania pomocy:

- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następnego po roku,
   w którym udzielono pomocy.

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania

- dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcja narządu wzroku  - 8.000 zł

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

W programie przez sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie – należy rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współistniejące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodowa i społeczną potencjalnego beneficjenta,

Jeżeli mowa o urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

 1. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania
w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia)

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Przez dysfunkcję obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) – należy rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

Przez dysfunkcję narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) - należy  rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;

b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni;

Formy pomocy:

Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Częstotliwość udzielania pomocy:

- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następnego po roku,
w którym udzielono pomocy

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
   o napędzie elektrycznym,

Adresaci:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Formy pomocy:

- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania – 2.000 zł

 1. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Częstotliwość udzielania pomocy:

- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następnego po roku, w którym udzielono pomocy

Formy pomocy:

- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztem dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Maksymalna kwota dofinansowania – dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

- w zakresie ręki – 9.000 zł,

- przedramienia – 20.000 zł,

- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,

- na poziomie podudzia – 14.000 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

- dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

 1. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Formy pomocy:

- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztem dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Maksymalna kwota dofinansowania

– do 30% kwot, o których mowa w lit. C,

- dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Przez poziom jakości protez kończyny górnej – należy rozumieć:

a)     poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,

b)     poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,

c)      poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

d)    poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne
i mechaniczne  - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

Przez poziom jakości  protez kończyny dolnej – należy rozumieć:

a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,

b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,

c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;

d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo,
z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają
w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Formy pomocy:

- dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Jeżeli mowa o osobie zależnej – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy
i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu  opieką (dziennego opiekuna, niani lub
w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Do pobrania: 

Wniosek  P (osoba dorosła)  Moduł I Obszar B (plik pdf., rozmiar 568 KB) 
Wniosek  P (osoba dorosła) Moduł I obszar C - Zadanie nr 2 (plik pdf. rozmiar 548 KB)​
Wniosek  P (osoba dorosła) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 3 (plik pdf., rozmiar 727 KB)
Wniosek O (opiekun)  Moduł I Obszar B (plik pdf., rozmiar 569 KB) ​
Wniosek O (opiekun) Moduł I Obszar A - Zadanie nr 1 .(plik pdf., rozmiar 632 KB) pdf​
Wniosek O (opiekun) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 2 (plik pdf., rozmiar 550 KB)​
Wniosek P (osoba dorosła) Moduł I Obszar A - Zadanie nr 1 .(plik pdf., rozmiar 623 KB)​
Wniosek P (osoba dorosła) Moduł I Obszar A -Zadanie nr 2 (plik pdf., rozmiar 623 KB) ​
Wniosek P (osoba dorosła) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 4 (plik pdf., rozmiar 652 KB)​
Wniosek P Moduł I Obszar D (plik pdf., rozmiar 545 KB) ​
Załącznik nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów (plik pdf., rozmiar  251 KB)​
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf., rozmiar 324 KB) ​