Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Program "Dobry start"

dodano: 2019-08-05 11:50:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. określa szczegółowe warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r.

Świadczenie „Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł. Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia oraz na dziecko lub osobę uczącą się – w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje jeżeli dziecko uczy się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

W powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy siedziby placówki wnioski o świadczenie „Dobry start” będą mogły składać:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można składać tylko w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Do pobrania:

- wzór wniosku DOBRY START