Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Informacje ogólne

dodano: 2012-09-07 11:54:42

 W dniu 31 sierpnia 2012 roku Powiat Słupski zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę  w ramach programu ,,Aktywny Samorząd”. Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu będą składane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20. Wnioski można składać do 30 września 2012 r. .

Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

A

oprzyrządowanie
samochodu
Maks.  kwota dofinansowania: 
5 000,00 zł
Udział własny: 15%

B1

specjalistyczny sprzęt komputerowy
Maks. kwota dofinansowania: 
 5 000,00 zł
Udział własny: 10%

B2

urządzenie  lektorskie
 
Maks.  kwota dofinansowania: 
5 000,00 zł
Udział własny: 10%

B3

urządzenie brajlowskie

Maks.  kwota dofinansowania:   
 12 000,00 zł
Udział własny: 5%

B4

szkolenie komputerowe

w 2012 roku nie będzie środków na dofinansowania
w tym obszarze

C

wózek elektryczny

Maks.  kwota dofinansowania:
7 000,00 zł,
opinia eksperta 14.000 zł
Udział własny: 10%

D

sprawność techniczna wózka elektrycznego

Maks.  kwota dofinansowania:    
3 000,00 zł
Udział własny: niewymagany

E

prawo jazdy kat. B

Maks.  kwota dofinansowania: kurs/egzaminy – 1.500 zł
pozostałe koszty – 600 zł
Udział własny: 25%
 

F

opłata za żłobek lub przedszkole

Maks.  kwota dofinansowania:  
  200 zł/miesiąc < 2.200 zł/rok

CELE PROGRAMU

1. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

2. Cele szczegółowe programu:

 1. likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),
 2. przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),
 3. likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),
 4. umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

Adresaci programu:

 1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
  1. obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. dysfunkcję narządu ruchu,
  2. obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
  3. obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. dysfunkcję narządu wzroku,
  4. obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy
   w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
  5. obszaru C:
   1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
    z zastrzeżeniem ust. 2,
  6. obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego
   o napędzie elektrycznym,
  7. obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  8. obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
 2. Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć
  w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.
 3. Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
 4. w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo  w orzeczeniu równoważnym,
  oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności: 
 5. w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
  • Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A–D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.
  • W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
 6. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 7. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
 8. ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
 9. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:

 1. W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:
  1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),
  2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),
  3. zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
  4. zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
  5. szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego 
   i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4),
  6. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
  7. zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji  i renowacji (obszar D),
   z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
  8. uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:
   1. kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
    oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:
   2. kosztów związanych z:
    • zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
    • dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z  kursu,
 2. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON