Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

dodano: 2013-04-26 12:11:48

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w 2013 roku Powiat Słupski przystąpił do realizacji programu pilotażowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2013 roku:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4)     Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin przyjmowania wniosków

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I w roku 2013  następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września 2013 r.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2013 następuje:

 1. na II semestr 2012/2013 w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2013 roku
 2. na I semestr 2013/2014 w okresie od 1 września do 30 września 2013 roku.

Adresaci programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresaci programu (Moduł II):

osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym ucząca się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I:

Obszar A Zadanie 1  oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

5.000 zł

kurs/egzaminy
– 1.500 zł

pozostałe koszty
– 600 zł

–  osoby niewidome  –  30.000 zł,
w tym na urządzenia brajlowskie –  20.000 zł

–  dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł

–   osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł

Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł

pozostałe osoby
– 2.000 zł

7.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł 
(opinia eksperta)

2.000 zł

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 
Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

Przy amputacji:

–    w zakresie ręki
– 9.000 zł
–    przedramienia 
– 20.000 zł
–    ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym
– 26.000 zł
–    na poz. podudzia 
– 14.000 zł
–    na wysokości uda 
– 20.000 zł
–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 
– 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Przy amputacji:

–   w zakresie ręki
– 2.700 zł
–   przedramienia 
– 6.000 zł
–   ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym
– 7.800 zł
–   na poziomie podudzia  – 4.200 zł
–   na wysokości uda  – 6.000 zł
–   uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

 

 

Wy Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

 

MODUŁ I

 

Obszar A Zadanie 1 
oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B
Obszar B Zadanie 1
sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

 

15%

25%

10%

 

Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe
Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny
Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

 

x

10%

x

 

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

 

10%

10%

15%

 

MODUŁ II –  wkład własny nie jest wymagany

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu IIdla jednego studentaw zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza 2013 roku:
opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

3.000 zł
osoby ze znacznym st. niepełnosprawności
–  800 zł
osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności
500 zł

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła kwotę 10.000 zł konieczne będzie zabezpieczenieudzielonego dofinansowania (weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową). Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania oraz koszty dochodzenia roszczeń.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.pfron.org.pl