Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Wyższe kwalifikacje zawodowe..."

dodano: 2012-12-27 09:57:01

logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dnia 14 grudnia 2012 r. w Słupskim Młynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projekt pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe    – większe możliwości na rynku pracy”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt rozpoczął się od rekrutacji uczestników do trzech grup projektowych. Pierwszą z nich tworzyło 12 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy zostali objęci Indywidualnym Programem Usamodzielnień. Drugą stanowiło 8 wychowanków rodzin zastępczych objętych Programem Aktywności Lokalnej I. Natomiast ostatnią grupę tworzyło 20 rodziców zastępczych, którzy objęci byli wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej II.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu.

Działania projektowe dla wszystkich grup rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. W ramach działań projektowych grupa IPU uczestniczyła w warsztacie kompetencji społecznych, warsztacie savior vivre – dobre obyczaje otwierają drzwi, treningu zastępowania agresji, warsztacie edukacyjnym, warsztacie aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz warsztacie usamodzielniającym.

Grupa projektowa PAL I brała udział w warsztacie na temat kreowania własnego wizerunku, wizycie studyjnej w Klubie Wolontariatu w Mikorowie, warsztacie przedsiębiorczości, warsztacie wychowania w rodzinie oraz  warsztacie aktywizującym.

16 rodzin zastępczych objętych było działaniami koordynatora pieczy zastępczej, 15 rodzin uczestniczyło w  warsztacie „Szkoła Rodzica” połączonym z weekendowym wyjazdem do Wioski Fantazji w Karwnie, szkoleniu specjalistycznym oraz warsztacie na temat zasad pielęgnacji dziecka, natomiast 17 rodziców zastępczych ukończyło szkolenie pierwszej pomocy.

W ramach działań o charakterze środowiskowym odbył się w czerwcu br. festyn integracyjny dla rodzin zastępczych oraz w m-cu październiku br. wyjście do Nowego Teatru w Słupsku uczestników IPU.

Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i szkoleniowych wychowankowie rodzin zastępczych m.in. podnieśli swoje kompetencje zawodowe i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej ukształtowali postawę samodzielności i wiary w siebie oraz swoje możliwości, natomiast rodzice zastępczy podnieśli swoje kompetencje wychowawcze.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział uczestnicy projektu, realizatorzy i zaproszony gość - Pani Iwona Niemasz  Dyrektor Domów Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”.

Podczas uroczystości koordynator projektu razem z pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem pieczy zastępczej dokonali prezentacji poszczególnych grup projektowych oraz wszystkich działań, które miały miejsce w 2012 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Urszula Dąbrowska podziękowała uczestnikom za udział w działaniach projektowych i  życzyła wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Uczestniczy odebrali zaświadczenia potwierdzające ukończenie udziału w projekcie.

Na zakończenie spotkania dla gości został również przygotowany catering.