Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

dodano: 2024-04-09 14:20:08

Przedmioty ortopedyczne są to wyroby medyczne, przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów ruchu  (np. protezy kończyn, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie).

Środki pomocnicze to przedmioty wspomagające funkcjonowanie różnego rodzaju narządów, takich między innymi jak narząd słuchu, czy wzroku (np. szkła okularowe, aparaty słuchowe, protezy powietrzne, materace przeciwodleżynowe itp.).

Podstawowymi warunkami uzyskania dofinansowania są:

  • posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • spełnienie kryterium dochodowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w każdym czasie. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia dokumentów informuje o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Do pobrania:
- Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznzych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych (plik pdf., rozmiar 205 KB)
- Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf., rozmiar 144 KB)  
- Oświadczenie o ochronie danych osobowych (plik pdf,. rozmiar 515 KB)