Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Projek EDUKACJA - KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE

dodano: 2016-11-24 14:16:34

Projekt „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr umowy: RPPM.05.02.02-22-0125/15-00  podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Województwem Pomorskim.

Wartość projektu: 1.032.771,71 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 877.855,97 zł.

Cel główny projektu:
aktywizacja zawodowa 74 kobiet i mężczyzn mieszkających w powiecie słupskim województwa pomorskiego, którzy korzystając
z kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego realizowanego od października 2016 r. do grudnia 2017 r. podniosą zdolność do zatrudnienia i z których minimum 45% podejmie zatrudnienie na minimum 3 miesiące.

Planowane efekty:

  • W wyniku projektu minimum 45% uczestników projektu podejmie pracę, a wszystkie podwyższą konkurencyjność na rynku pracy;
  • Partnerzy wypracują efektywny międzysektorowy model komunikacjo i współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej.

Projekt realizowany w partnerstwie:

  • Partnerem wiodącym jest Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o., biuro projektu: Słupsk, ul. Przemysłowa 9a, czynne: od pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 59 842 32 28.

Partnerzy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, al. Sienkiewicza 20, Słupsk
  • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Kowalska 1, Słupsk

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016- 31.12.2017 r.
Zasięg projektu obejmuje obszar powiatu słupskiego województwa pomorskiego.