Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Kadra projektu

dodano: 2014-01-15 11:54:55

Do realizacji projektu pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy" na rok 2014 zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku powołano

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu –Katarzyna Kamińska
Zakres czynności:

 1. Nadzór nad realizacją projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Koordynacja pracy zespołu projektowego i działań projektowych;
 3. Kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu;
 4. Nadzór nad rekrutacją uczestników/czek projektu;
 5. Monitoring projektu;
 6. Promocja projektu;
 7. Ewaluacja projektu;
 8. Zarządzanie zaplanowanymi działaniami projektowymi;
 9. Nadzorowanie przebiegu zajęć szkoleniowych;
 10. Sprawozdawczość projektowa - sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne.
 11. Utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

Pracownik socjalny – Danuta Woźniak
Zakres czynności:

 1. rekrutacja uczestników,
 2. opracowanie i realizacja indywidualnych programów usamodzielnień lub aneksów do IPU podpisanych z uczestnikami projektu, a także okresowa ocena stopnia realizacji IPU,
 3. komunikowanie się z uczestnikami IPU,
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z uczestnikami IPU oraz uczestnikami PAL,
 5. monitorowanie udziału w projekcie uczestników IPU i PAL,
 6. współrealizacja działań o charakterze środowiskowym zaplanowanych w ramach projektu,
 7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wydanymi wytycznymi w tym zakresie oraz uzgodnieniami zespołu projektowego.

ZESPÓŁ POMOCNICZY

Obsługa finansowa projektu - Anna Grudzińska
Zakres czynności:

 1. rozliczenie finansowe projektu,
 2. monitoring finansowy projektu,
 3. postęp finansowy projektu,
 4. sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa).

Obsługa księgowa - Iwona Garbacz
Zakres czynności:

 1. księgowanie w systemie komputerowym wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe- większe możliwości na rynku pracy",
 2. naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu,
 3. odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń.