Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Informacje ogólne nt. projektu pilotażowego pn. "Schematom STOP!..."

dodano: 2014-07-02 12:09:28

Tytuł Projektu: SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Numer Umowy: U/66/1/2014

Okres realizacji Projektu: 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Instytucja Inicjująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Beneficjent Systemowy: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Lider Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Partnerzy:                                       

 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
 • Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Smołdzinie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

Cel ogólny Projektu: Głównym celem Projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Cele szczegółowe Projektu:      

 • opracowany mechanizm koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin;
 • opracowane nowe instrumenty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowane na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków, tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej (rodzinnych kontraktów socjalnych);
 • zwiększenie spójności oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia i pomocy;

Grupy docelowe Projektu:  Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, samorządowej administracji publicznej oraz beneficjenci pomocy społecznej.

Zadania:

 • Opracowanie rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Rodzinne programy aktywizacji przyjmą formę modelowych rozwiązań pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa. Zaproponowane przez ekspertów nowatorskie rozwiązania pracy z rodziną będą wykorzystywane podczas realizacji pilotażu Projektu w Powiecie Słupskim.
 • Wybór i przeprowadzenie pilotażu Projektu w Powiecie Słupskim. Na terenie powiatu powstaną dwa rodzaje zespołów: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI). Zadaniem PZKW będzie m.in. przygotowanie szczegółowych zasad współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy w ramach testowania modelu oraz zapoznanie gmin Powiatu Słupskiego z testowym modelem, który będzie stanowił rodzaj wytycznych dla gmin do opracowywania ich własnych rozwiązań na bazie modelu. PZKW będzie odpowiedzialny za opracowanie tzw. Lokalnych Programów Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW, wspólnego lokalnego katalogu działań) integrującego pracowników/pracownice instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem, w tym szczególnie rodzin objętych pilotażem. MGI przyjmie natomiast postać 10-osobowych zespołów tworzonych  przez pracowników IPiIS oraz IRP. Zespoły MGI będą odpowiedzialne za opracowanie  i wdrożenie rodzinnych programów dla wybranych 10 rodzin (z wykorzystaniem wskazówek modelowych), a następnie przedłożenie ich do akceptacji przez PZKW. Po powołaniu PZKW, MGI i opracowaniu LPIW oraz rodzinnych programów rozpocznie się etap wdrażania wypracowanych rozwiązań poprzez pracę z członkami 10 rodzin. MGI będzie dysponować środkami na realizację programów dla rodzin uczestniczących w pilotażowym testowaniu programów w Powiecie Słupskim. MGI będzie działać bezpośrednio w terenie z rodzinami beneficjentów pomocy społecznej animując wdrażanie elementów programów. Dzięki takiemu działaniu nastąpi zbliżenie instytucji do środowiska osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz realna współpraca pracowników IPiIS oraz IRP z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin.