Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Kadra projektu

dodano: 2011-09-05 20:20:44

Do realizacji projektu pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy" w roku 2011 zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku powołano:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu - Katarzyna Kamińska
Zakres czynności:

 • Nadzór nad realizacją projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Koordynacja pracy zespołu projektowego i działań projektowych;
 • Kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu;
 • Nadzór nad rekrutacją uczestników/czek projektu;
 • Monitoring projektu;
 • Promocja projektu;
 • Ewaluacja projektu;
 • Zarządzanie zaplanowanymi działaniami projektowymi;
 • Nadzorowanie przebiegu zajęć szkoleniowych;
 • Sprawozdawczość projektowa - sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne.
 • Utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

Pracownik socjalny - Ewa Bibrowska
Zakres czynności:

 • rekrutacja uczestników indywidualnych programów usamodzielnień,
 • opracowanie i realizacja indywidualnych programów usamodzielnień lub aneksów do IPU podpisanych z uczestnikami projektu, a także okresowa ocena stopnia realizacji IPU,
 • komunikowanie się z uczestnikami IPU,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z uczestnikami IPU oraz uczestnikami PISiZON,
 • monitorowanie udziału w projekcie uczestników IPU,
 • realizacja działań o charakterze środowiskowym zaplanowanych w ramach projektu,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wydanymi wytycznymi w tym zakresie oraz uzgodnieniami zespołu projektowego.

Starszy Specjalista - Justyna Rudowska - Błażek
Zakres czynności:

 • rekrutacja uczestników PISiZON,
 • realizacja PISiZON oraz okresowa ocena stopnia realizacji Programu przez poszczególnych uczestników,
 • komunikowanie się z uczestnikami PISiZON,
 • współorganizacja działań o charakterze środowiskowym skierowanych do uczestników PISiZON,
 • monitorowanie udziału w projekcie uczestników PISiZON,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wydanymi wytycznymi w tym zakresie oraz uzgodnieniami zespołu projektowego.

Pracownik socjalny - Emilia Woźniak
Zakres czynności:

 • rekrutacja uczestników Indywidualnych Programów Usamodzielnienia,
 • współorganizacja festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wydanymi wytycznymi w tym zakresie.

Pracownik socjalny - Anna Sielska
Zakres czynności:

 • rekrutacja uczestników Indywidualnych Programów Usamodzielnienia,
 • współorganizacja festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wydanymi wytycznymi w tym zakresie.
ZESPÓŁ POMOCNICZY

Obsługa finansowa projektu - Anna Grudzińska
Zakres czynności:

 • rozliczenie finansowe projektu,
 • monitoring finansowy projektu,
 • postęp finansowy projektu,
 • księgowanie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe- większe możliwości na rynku pracy",
 • sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa).

Obsługa księgowa - Iwona Garbacz
Zakres czynności:

 • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu,
 • odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń,
 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • realizacja płatności.