Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2013-02-04 15:14:57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 lutego 2013 r. realizuje projekt pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych RAZEM – WSZYSTKO w Machowinie. Projekt jest realizowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych poprzez edukację artystyczną 16 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego w okresie 9 miesięcy.

Grupę docelową projektu stanowi 16 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego, w tym mieszkańcy domów pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu objęci zostaną różnymi działaniami warsztatowymi, umożliwiającymi nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności wykorzystania potencjału teatralnego, muzycznego i tanecznego, a także umożliwiających poszerzenie zainteresowań sztuką i kulturą.

W pierwszym okresie realizacji projektu przeprowadzony zostanie warsztat integracyjno-aktywizujący obejmujący edukację psychospołeczną, prowadzoną z wykorzystaniem technik dramowych.

Kolejnym etapem projektu będzie warsztat teatralny, w ramach którego uczestnicy projektu będą przygotowywać spektakl teatralny, a także zostaną twórczo zaangażowani do stworzenia kostiumów i scenografii. Poprzez udział w warsztacie uczestnicy będą ćwiczyć pamięć, wzbogacać język, rozwijać wyobraźnię i wrażliwość emocjonalną.

W celu wykreowania zdolności muzycznych i wokalnych uczestników projektu zorganizowany zostanie warsztat muzyczny, obejmujący ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, zajęcia umuzykalniające, perkusyjne i wokalne.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość doskonalenia percepcji ruchowych i słuchowych, poczucia rytmu podczas warsztatów tanecznych.

W ramach projektu zaplanowano również wyjście do teatru dla uczestników projektu w celu ukazania wzorców prawidłowego i odważnego zachowywania się na scenie, ukazania emocji panujących wśród aktorów odgrywających role, sposobu ich wyrażania, stosowania gestów, mimiki, przełamania barier zachowawczych.

Ostatnim etapem realizowanego projektu  pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier” będzie przegląd twórczości artystycznej, w ramach którego odbędzie się premiera spektaklu przygotowanego podczas warsztatu teatralnego, zaprezentowane zostaną talenty i zdolności wykreowane podczas warsztatu tanecznego i muzycznego.

Projekt opiewa na kwotę 42.927,72 zł i będzie realizowany do dnia 31 października 2013 r.