Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

dodano: 2011-08-29 09:16:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zostało powołane uchwałą Nr III/14/98 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. Centrum jest jednostką organizacyjną powiatu słupskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej powiatu, utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Centrum obejmuje swoim działaniem obszar powiatu słupskiego. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy, w szczególności:

 • opracowuje i realizuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • organizuje i zapewnia usługi o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,
 • udziela pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu w rozumieniu art. 47 ustawy o pomocy społecznej, w tym prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla osób wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • organizuje pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia w środowisku,
 • szkoli i doskonali zawodowo kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • organizuje doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • organizuje wsparcie osobom usamodzielnianym, opuszczającym placówki, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • organizuje i przyznaje pomoc dla uchodźców,

Z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Centrum realizuje zadania:

 • opracowuje i realizuje, zgodne z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 • dofinansowuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowuje sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych.

Centrum pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z jej zakresu, w szczególności:

 • opracowuje i realizuje 3 – letnie programy dotyczące rozwoju pieczy zastępczej,
 • organizuje i zapewnia pieczę zastępczą w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym w postaci świadczeń finansowych,
 • organizuje wsparcie osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 • organizuje szkolenia dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej oraz pozyskuje kandydatów do pełnienia tej funkcji,
 • organizuje wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności poprzez tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,
 • przyznaje świadczenia na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz udziela informacji o uprawnieniach i obowiązkach osób usamodzielnianych,
 • finansuje koszty świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Przy pomocy Centrum Starosta sprawuje nadzór nad działalnością pieczy zastępczej oraz domów pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie.