Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

dodano: 2024-01-03 14:19:58

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
  •  osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty
  1. 50%przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej(jeden raz w roku), jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio dla miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, składają wniosek o dofinansowanie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, w każdym czasie.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Do pobrania:
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf., rozmiar 222 KB)
- Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze (plik pdf., rozmiar 280 KB)
- Załączniki do wniosku na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (plik pdf., rozmiar 118 KB)
- druk wniosku o dofinansowanie sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji 2024 (plik pdf., rozmiar 308KB)
- druk zaświadczenia lekarskiego do wniosku na sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf., rozmiar 291KB)
- lista załączników do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji 2024 (plik pdf., rozmiar 78KB)