Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Turnusy rehabilitacyjne

dodano: 2023-12-29 11:45:57

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • złoży pisemny wniosekwraz z oświadczeniem o wysokości dochodu oraz informacją
  o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie
  o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach
  i przyjmowanych lekach (dotyczy turnusów, których program przewiduje zabiegi
  fizjoterapeutyczne).

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
 • opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne;

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego składa się osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę
o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Centrum rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje Centrum o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Dofinansowanie może być przekazane organizatorowi turnusu jeżeli spełnia on następujące warunki:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl

Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 Do pobrania:
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (plik pdf., rozmiar 276 KB)
- Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (plik pdf., rozmiar 264 KB)
-
Oświadczenie o ochronie danych osobowych (plik pdf,. rozmiar 515 KB)

tel. (59) 848-10-98 lub 723-190-220