Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2012-05-17 10:10:53

     

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 kwietnia 2012r. realizuje projekt systemowy pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 40 mieszkańców powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych. Uczestnicy podzieleni zostali na 3 grupy.

  • Pierwszą grupę stanowi 12 wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy w ramach indywidualnych programów usamodzielnień będą uczestniczyli w warsztatach podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych, warsztacie usamodzielniających się, treningu radzenia sobie z agresją. Prowadzone będą zajęcia z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy i innowacyjnie warsztat „savoir-vivre – dobre obyczaje otwierają drzwi”. Warsztat jest nauką zasad dobrego wychowania, poznania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w tym zakresie jest wyjście podopiecznych do teatru i restauracji. Działania mają na celu pomoc wychowankom w ich funkcjonowaniu społecznym, usamodzielnieniu się i podniesieniu wiary w siebie i swoje możliwości.
  • W ramach drugiej grupy projekt adresowany jest do 8 wychowanków rodzin zastępczych, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu wychowania w rodzinie, treningu umiejętności interpersonalnych, przedsiębiorczości, oraz aktywizacji i kreowania własnego wizerunku. Zadaniem ostatniego warsztatu jest pomoc w zapoznaniu się z zasadami ubioru, higieny i autoprezentacji. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w wizycie studyjnej w Klubie Wolontariusza w Czarnej Dąbrówce, gdzie lokalni członkowie Klubu zapoznają ich z ideą wolontariatu mającą na celu pomaganie innym. Opowiedzą wychowankom o przygotowywaniu akcji charytatywnych, pomaganiu osobom chorym i niepełnosprawnym, organizowaniu zabaw dla dzieci i pomaganiu słabszym uczniom w nauce. Celem tych działań jest przygotowanie do samodzielnego wejścia w życie społeczne i zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  • Ostatnia grupa uczestników to 20 rodziców zastępczych, którzy objęci zostaną działaniami koordynatora pieczy zastępczej, który będzie oferował im systematyczne wsparcie. Wezmą oni udział w szkoleniu specjalistycznym o tematyce pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD, dysleksją, FAS, szkoleniu udzielania pierwszej pomocy i pogadance na temat pielęgnacji dziecka. Przewidziany jest także warsztat „Szkoła rodzica”, podzielony na część teoretyczną obejmującą zagadnienia komunikacji w rodzinie, sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nawiązywania głębszych relacji z dziećmi i współpracę z rodziną biologiczną. W części praktycznej zaplanowany jest wyjazd rodziców z dziećmi do „Wioski Fantazji” w Karwnie. Rodziny będą brały tam udział w różnego rodzaju aktywnych formach spędzania czasu. Wyjazd ma na celu pogłębienie więzi emocjonalnych między członkami rodziny, budowaniu wzajemnego zaufania. Działania umożliwią podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, a także wzmocnienia ich relacji rodzinnych.

W ramach projektu zaplanowano również szereg działań o charakterze środowiskowym skierowanych do bezpośrednich odbiorców projektu, a także ich otoczenia, m. in. wyjście do teatru i restauracji, oraz festyn integracyjny dla rodzin zastępczych. W projekcie uwzględniono również działania promujące rodzicielstwo zastępcze.

Całkowity koszt projektu przewidziany jest na kwotę 219 499,52 zł. Edycja wyżej wymienionego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku trwać będzie w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.