Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

dodano: 2023-12-29 12:45:04

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (plik pdf., rozmiar 246 KB)
2. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
3. Uzasadnienie do wniosku o dofinansowanie ze środków FRON likwidacji barier architektonicznych (plik pdf., rozmiar 173 KB)
4. Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (plik pdf., rozmiar 175 KB)
 

Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Wytyczne dotyczące likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (plik pdf., rozmiar 289 KB)

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się nabór 2024 (plik pdf., rozmiar 233 KB)
2. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (plik pdf., rozmiar 142KB)
3. Uzasadnienie do wniosku o dofinansowanie ze środków FRON likwidacji barier w komunikowaniu się (plik pdf., rozmiar 116 KB)
4. Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (plik pdf., rozmiar 175KB)

Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych nabór 2024 (plik pdf., rozmiar 234KB)
2. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (plik pdf., rozmiar 140KB)
3. Uzasadnienie do wniosku o dofinansowanie ze środków FRON likwidacji barier technicznych (plik pdf., rozmiar 172KB)
4. Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (plik pdf., rozmiar 175KB)

Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie wyżej wymienionych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

  • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
    w którym stale zamieszkują,
  • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę wypłaty środków finansowych stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.